Zdravotnictví a farmacie

Pojištění rizik ve zdravotnictví a farmacii

Péče o zdraví je mimořádně specifickým oborem, který až na výjimky nelze srovnávat s jinými lidskými činnostmi. Výjimečnost zdravotní péče spočívá v tom, že jejím středobodem jsou celospolečensky nejuznávanější hodnoty, tedy lidské zdraví a život.

Dobře známe specifika poskytování zdravotnických služeb i fungování zdravotnických zařízení a kombinací vhodných pojistných produktů dokážeme pokrýt rizika vyplývající z jejich provozu – ať už jde o nemocnice, ordinace odborných lékařů nebo lázeňské komplexy. Navíc dokážeme citlivě vyvážit požadavky na pojištění dané legislativou s péčí o další rizika v tomto oboru.

Rozumíme vašim rizikům.
Jsme SATUM.

Nabízíme řešení rizik ve všech oblastech:

  • Nemocnice
  • Ordinace odborných lékařů
  • Sdružená zdravotnická zařízení
  • Lázeňství
  • Farmaceutický průmysl
  • Lékárny

Systém SATUM

01. Analýza rizik

02. Pojistný program

03. Správa pojištění

05. Poradenství a služby

04. Řešení škod

01. Analýza rizik

Analýza rizik

Při pečlivých prohlídkách odhalíme veškerá rizika, která vyžadují pojistnou ochranu. Sledujeme především informace o požárních konstrukcích a zabezpečení zdravotnických zařízení či farmaceutických provozů. Dále zkoumáme celou řadu vnitřních a vnějších faktorů s ohledem na lokalitu, typ provozu či situace, při nichž může dojít například k ohrožení životního prostředí. V této souvislosti se zabýváme i specifickými požadavky na fungování např. radiologické laboratoře a dalších provozů pracujících s nebezpečným materiálem. Samozřejmě rovněž analyzujeme dosavadní škodní průběh z hlediska četnosti škod, jejich výše, příčin nebo opakovaní – díky těmto cenným datům pak můžeme přesně nastavit úroveň a způsob pojistné ochrany.

02. Pojistný program

Pojistný program

Při tvorbě pojistného programu zohledňujeme individuální potřeby a požadavky klienta, a to vždy s ohledem na fakta zjištěná při analýze rizik. Pro poskytovatele zdravotní péče jsou zásadní dostatečně nastavené limity krytí pojištění profesní odpovědnosti za způsobení újmy na zdraví pacientů. Pojištění by přitom mělo být retroaktivní, neboť nelze vyloučit, že některé z příčin újmy na zdraví pacientů nastaly už v minulosti a jejich následky se projeví s odstupem času. Naším cílem je tedy vždy zajistit plný a kvalitní rozsah pojistného krytí, správné nastavení limitů plnění a pojistných částek a případně také vyjednání nadstandardních podmínek s pojišťovnami. Trvale přitom sledujeme změny na pojistném trhu a promítáme je do stávajících pojistných programů našich klientů.

03. Správa pojištění

Správa pojištění

Po celou dobu pojištění pečujeme o nejefektivnější možnou pojistnou ochranu. Dokážeme se operativně přizpůsobit měnícím se požadavkům našich klientů či změnám v jejich provozu a chráněném majetku, třeba v případě pořízení nového vybavení, či naopak ztrátě stávajícího.

04. Řešení škod

Řešení škod

Škody ve zdravotnictví obecně charakterizují vysoké nároky na odškodnění, jež vyžadují pečlivé vyjednávání mezi pojištěným a poškozeným a častým řešením bývá mimosoudní vyrovnání. Újmy na zdraví jsou složitou kapitolou při likvidaci, neboť je provázejí emoce, které se mnohdy promítají do celého jednání o odškodnění. V každém případě klientům pomáháme i v těchto nesnadných situacích a poskytujeme jim odborné zázemí jak při jednání s poškozenými, tak i se zainteresovanými pojišťovnami. Naším cílem je zajistit finální dohodu a zlikvidování pojistné události.

05. Poradenství a služby

Poradenství a služby

Připravujeme na míru školení o rizicích a pojištění pro zaměstnance našich klientů. Pravidelně se účastníme odborných konferencí, kde se s jejich účastníky dělíme o naše dlouholeté zkušenosti z oboru.

Mapa pojistných produktů

1

Pojištění profesní odpovědnosti ve zdravotnictví
Povinně smluvní pojištění odpovědnosti v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

2

Pojištění odpovědnosti zaměstnance
Pojištění pro případ, kdy zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli porušením svých pracovních povinností.

Pojištění léčebných výloh
Pojištění kryje náklady na lékařské ošetření, hospitalizaci, léky a další zdravotnocký materiál, asistenční služby apod.

Pojištění v rámci zaměstnaneckých benefitů 
Penzijní připojištění a životní pojištění pro zaměstnance jako součást jejich benefitů a motivačních programů.

3

Povinné ručení
Povinné smluvní pojištění pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Havarijní pojištění
Pojištění vozidla pro případ havárie, odcizení, vandalismu nebo živelní události.

Doplňková pojištění 
Pojištění asistence, skel, zavazadel, úrazu, zapůjčení náhradního vozidla apod.

4

Pojištění odpovědnosti členů orgánů (D&O)
Pojištění pro případ povinnosti členů orgánů nahradit způsobenou finanční újmu.

5

Pojištění živelního přerušení provozu
Pojištění se sjednává pro případ náhrady ušlého zisku a marně vynaložených fixních nákladů, které vzniknou jako následek pojištěné živelní události.

Pojištění obecné odpovědnosti
Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě.

6

Živelní pojištění
Základní pojištění pro případ škod na majetku, vzniklých působením živlů, jako je požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, pro případ krádeže, vloupání a loupeže a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
Pojištění pro případ nenadálého poškození nebo zničení strojního nebo elektronické zařízení. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

1

Pojištění profesní odpovědnosti ve zdravotnictví
Povinně smluvní pojištění odpovědnosti v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

2

Pojištění odpovědnosti zaměstnance
Pojištění pro případ, kdy zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli porušením svých pracovních povinností.

Pojištění léčebných výloh
Pojištění kryje náklady na lékařské ošetření, hospitalizaci, léky a další zdravotnocký materiál, asistenční služby apod.

Pojištění v rámci zaměstnaneckých benefitů 
Penzijní připojištění a životní pojištění pro zaměstnance jako součást jejich benefitů a motivačních programů.

3

Povinné ručení
Povinné smluvní pojištění pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Havarijní pojištění
Pojištění vozidla pro případ havárie, odcizení, vandalismu nebo živelní události.

Doplňková pojištění 
Pojištění asistence, skel, zavazadel, úrazu, zapůjčení náhradního vozidla apod.

4

Pojištění odpovědnosti členů orgánů (D&O)
Pojištění pro případ povinnosti členů orgánů nahradit způsobenou finanční újmu.

5

Pojištění živelního přerušení provozu
Pojištění se sjednává pro případ náhrady ušlého zisku a marně vynaložených fixních nákladů, které vzniknou jako následek pojištěné živelní události.

Pojištění obecné odpovědnosti
Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě.

6

Živelní pojištění
Základní pojištění pro případ škod na majetku, vzniklých působením živlů, jako je požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, pro případ krádeže, vloupání a loupeže a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
Pojištění pro případ nenadálého poškození nebo zničení strojního nebo elektronické zařízení. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Aktuální problematika

Pojištění dronů

Drony neboli bezpilotní letadla, někdy také označované jako UAV (Unmanned Aerial Vehicle), se vzhledem k možnostem technické výbavy a uživatelské jednoduchosti čím dál více využívají pro podnikatelskou činnost. Stále častěji se s nimi setkáváme zejména v oblasti video produkce, pořizování leteckých…

Zjistit více

Pojištění kybernetických rizik

Shromažďování dat je v dnešní době běžnou součástí života všech firem. Ať už se jedná o data o zákaznících a jejich chování, účetní a finanční údaje nebo data sloužící k plynulému řízení výroby a zásobování.

Zjistit více

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli je určeno pro každého zaměstnance, který pracuje na základě pracovní smlouvy. Zaměstnavatel může podle zákoníku práce po svém zaměstnanci požadovat náhradu za škody, které způsobí při plnění svých pracovních povinností, až do výše…

Zjistit více

Pojištění přerušení provozu chrání vaše podnikání

Pojištění přerušení provozu je nezřídka opomíjené pojištění. A to je škoda. I stabilní firma se totiž může kvůli přerušení provozu dostat nejen do finančních, ale i do existenčních potíží, případně ztratit důležité obchodní partnery nutné pro další rozvoj firmy. V případě živelní pohromy nebo…

Zjistit více

Spojte se s námi

Ing. Zdeněk Přibyl Executive Business Director zdenek.pribyl@satum.cz +420 595 132 302

Reference

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít