Služby a profesní činnosti

Služby a profesní činnosti

Sektor služeb tvoří ve vyspělých ekonomikách největší část HDP. Rovněž je jedním ze sektorů, který generuje nejvyšší přidanou hodnotu a je tak neoddělitelně spojen s každodenním životem celé populace. Vzhledem k rozmanitosti nabídky služeb pak nelze ani vyjádřit počet činností, které může obsahovat. Tato šíře však má zásadní dopad na riziko pochybení kteréhokoliv z těchto poskytovatelů s možnými nedozírnými následky.

Z výše uvedeného vyplývá, že pojištění subjektů tohoto významného sektoru ekonomiky není jednoduchou záležitostí, protože ke každému poskytovateli je potřeba přistoupit individuálně a posoudit jeho konkrétní rizika a možnosti jejich ošetření pojistnými produkty. Je jasné, že pojištění restaurací a hotelů vyžaduje ošetření jiných rizik než pojištění advokátů nebo IT firem. Proto při posuzování pojistných programů vycházejí naši odborníci vždy ze specifik dané oblasti služeb a připravují pojistné programy individuálně zaměřené pro konkrétní činnosti.

Rozumíme vašim rizikům.
Jsme SATUM.

Nabízíme řešení rizik ve všech oblastech:

 • Pojištění advokátů
 • Pojištění auditorů, poradců a účetních
 • Pojištění firem v oblasti ekologie a nakládání s odpady
 • Pojištění hotelů a restaurací
 • Pojištění IT
 • Pojištění obchodních firem
 • Pojištění obchodních a rezidenčních center
 • Pojištění telekomunikací
 • Pojištění drobných živnostníků
 • Pojištění bankovního a pojišťovacího sektoru
 • Pojištění projekčních firem
 • Pojištění opravárenských firem
 • apod.

Systém SATUM

01. Analýza rizik

02. Pojistný program

03. Správa pojištění

05. Poradenství a služby

04. Řešení škod

01. Analýza rizik

Analýza rizik

Realizujeme pečlivé rizikové prohlídky a analyzuje stávající škodní průběh tak, abychom správně nastavili pojistné ochrany. Klientům poskytujeme cenná doporučení, která slouží především k minimalizaci rizik vyplývajících z jejich provozu.

02. Pojistný program

Pojistný program

Při tvorbě pojistného programu zohledňujeme individuální potřeby a požadavky klienta v úzké návaznosti na skutečnosti, které byly zjištěny v analýze rizik. Cílem je kvalitní rozsah pojistného krytí, správné nastavení limitů plnění a pojistných částek, případně vyjednání nadstandardních ujednání s pojišťovnami. Trvale také sledujeme změny na pojistném trhu a aplikujeme je do stávajících pojistných programů klientů.

03. Správa pojištění

Správa pojištění

V průběhu pojištění pečujeme o dlouhodobě nejefektivnější pojistnou ochranu. To zahrnuje také operativní přizpůsobení se požadavkům klientů či změnám v jejich provozu a chráněném majetku.

04. Řešení škod

Řešení škod

Odborně likvidujeme vzniklé pojistné události s důrazem na rychlé vyřízení a uhrazení vzniklých škod pojišťovnou. Klientům poskytuje pravidelné reporty a analýzy, které dále přispívají k optimalizaci pojistných programů.

05. Poradenství a služby

Poradenství a služby

Připravujeme na míru připravená školení o rizicích a pojištění pro zaměstnance našich klientů. Jsme pravidelným účastníkem odborných konferencí, kde se s účastníky dělíme o naše dlouholeté zkušenosti z oboru.

Mapa pojistných produktů

1

Pojištění odpovědnosti členů orgánů (D&O)
Pojištění pro případ povinnosti členů orgánů nahradit způsobenou finanční újmu.

2

Pojištění léčebných výloh
Pojištění kryje náklady na lékařské ošetření, hospitalizaci, léky a další zdravotnický materiál, asistenční služby apod.

Pojištění v rámci zaměstnaneckých benefitů
Penzijní připojištění a životní pojištění pro zaměstnance jako součást jejich benefitů a motivačních programů.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance
Pojištění pro případ, kdy zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli porušením svých pracovních povinností.

3

Živelní pojištění
Základní pojištění pro případ škod na majetku, vzniklých působením živlů, jako je požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, pro případ krádeže, vloupání a loupeže a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
Pojištění pro případ nenadálého poškození nebo zničení strojního nebo elektronického zařízení. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

4

Povinné ručení
Povinné smluvní pojištění pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Havarijní pojištění
Pojištění vozidla pro případ havárie, odcizení, vandalismu nebo živelní události.

Doplňková pojištění 
Pojištění asistence, skel, zavazadel, úrazu, zapůjčení náhradního vozidla apod.

5

Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví
Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu na zdraví fyzické osobě.

Pojištění odpovědnosti za škodu na věci
Pojištění pro případ povinnosti nahradit škodu vzniklou na věci, případně i další z toho plynoucí finanční újmu (např. ušlý zisk).

Pojištění odpovědnosti za vadný výrobek
Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou vadným výrobkem.

Pojištění odpovědnosti za vadně provedenou službu
Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou vadně provedenou službou.


6

Pojištění přerušení provozu
Pojištění se sjednává pro případ náhrady ušlého zisku a marně vynaložených fixních nákladů, které vzniknou jako následek pojištěné živelní nebo strojní události.

Pojištění stažení výrobku z trhu
Pojištění pro případy škod, které vznikly stažením vadných výrobků z trhu.

Pojištění odpovědnosti za vadně provedenou službu
Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou vadně provedenou službou.

Pojištění ekologických škod a ekologické újmy
Pojištění pro případ vzniku ekologické škody či ekologické újmy.

Pojištění pohledávek
Pojištění pro případ nezaplacení pohledávek odběrateli z důvodu platební neschopností nebo platební nevůle.

1

Pojištění odpovědnosti členů orgánů (D&O)
Pojištění pro případ povinnosti členů orgánů nahradit způsobenou finanční újmu.

2

Pojištění léčebných výloh
Pojištění kryje náklady na lékařské ošetření, hospitalizaci, léky a další zdravotnický materiál, asistenční služby apod.

Pojištění v rámci zaměstnaneckých benefitů
Penzijní připojištění a životní pojištění pro zaměstnance jako součást jejich benefitů a motivačních programů.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance
Pojištění pro případ, kdy zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli porušením svých pracovních povinností.

3

Živelní pojištění
Základní pojištění pro případ škod na majetku, vzniklých působením živlů, jako je požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, pro případ krádeže, vloupání a loupeže a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
Pojištění pro případ nenadálého poškození nebo zničení strojního nebo elektronického zařízení. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

4

Povinné ručení
Povinné smluvní pojištění pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Havarijní pojištění
Pojištění vozidla pro případ havárie, odcizení, vandalismu nebo živelní události.

Doplňková pojištění 
Pojištění asistence, skel, zavazadel, úrazu, zapůjčení náhradního vozidla apod.

5

Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví
Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu na zdraví fyzické osobě.

Pojištění odpovědnosti za škodu na věci
Pojištění pro případ povinnosti nahradit škodu vzniklou na věci, případně i další z toho plynoucí finanční újmu (např. ušlý zisk).

Pojištění odpovědnosti za vadný výrobek
Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou vadným výrobkem.

Pojištění odpovědnosti za vadně provedenou službu
Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou vadně provedenou službou.


6

Pojištění přerušení provozu
Pojištění se sjednává pro případ náhrady ušlého zisku a marně vynaložených fixních nákladů, které vzniknou jako následek pojištěné živelní nebo strojní události.

Pojištění stažení výrobku z trhu
Pojištění pro případy škod, které vznikly stažením vadných výrobků z trhu.

Pojištění odpovědnosti za vadně provedenou službu
Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou vadně provedenou službou.

Pojištění ekologických škod a ekologické újmy
Pojištění pro případ vzniku ekologické škody či ekologické újmy.

Pojištění pohledávek
Pojištění pro případ nezaplacení pohledávek odběrateli z důvodu platební neschopností nebo platební nevůle.

Aktuální problematika

Pojištění dronů

Drony neboli bezpilotní letadla, někdy také označované jako UAV (Unmanned Aerial Vehicle), se vzhledem k možnostem technické výbavy a uživatelské jednoduchosti čím dál více využívají pro podnikatelskou činnost. Stále častěji se s nimi setkáváme zejména v oblasti video produkce, pořizování leteckých…

Zjistit více

Pojištění kybernetických rizik

Shromažďování dat je v dnešní době běžnou součástí života všech firem. Ať už se jedná o data o zákaznících a jejich chování, účetní a finanční údaje nebo data sloužící k plynulému řízení výroby a zásobování.

Zjistit více

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli je určeno pro každého zaměstnance, který pracuje na základě pracovní smlouvy. Zaměstnavatel může podle zákoníku práce po svém zaměstnanci požadovat náhradu za škody, které způsobí při plnění svých pracovních povinností, až do výše…

Zjistit více

Pojištění přerušení provozu chrání vaše podnikání

Pojištění přerušení provozu je nezřídka opomíjené pojištění. A to je škoda. I stabilní firma se totiž může kvůli přerušení provozu dostat nejen do finančních, ale i do existenčních potíží, případně ztratit důležité obchodní partnery nutné pro další rozvoj firmy. V případě živelní pohromy nebo…

Zjistit více

Spojte se s námi

Ing. Zdeněk Přibyl Executive Business Director zdenek.pribyl@satum.cz +420 595 132 302

Reference

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

ha-vel „„SATUM CZECH pro nás již několik let zajišťuje velmi profesionální servis veškerého pojištění, které jsme sjednali. Společnost pečuje o náš komplexní pojistný program, optimalizovala náklady na pojištění a postarala se o vhodné pojištění ve všech oblastech našeho podnikání. Za dobu naší spolupráce jsme již likvidovali několik škod, a ocenili jsme jak správně nastavené pojištění, tak i zvolenou pojistnou ochranu. Vždy pečlivě vyhodnocujeme, co nám SATUM CZECH doporučuje, a vážíme si faktu, že jejich hlavním cílem je vždy nalézt takové pojištění, které maximálně vyhovuje našim specifickým požadavkům.“
Bc. Radka Růžičková Bialá   |   provozní ředitelka ha-vel internet s. r. o.
KSM Partners „Jelikož náklady související s pojištěním v oboru advokacie nejsou v současné době zanedbatelné, ocenili jsme doporučení makléře mít pojištěna veškerá relevantní rizika, a tím minimalizovat jejich možný dopad na naše podnikání. Významné je pro nás zejména pojištění profesní odpovědnosti za škodu, a to jak z důvodu pojistné ochrany, tak kvůli zákonem stanovené povinnosti si pojištění sjednat. Vážíme si profesionální spolu¬práce a kvality služeb, které nám SATUM CZECH dlouhodobě poskytuje, a oceňujeme odbornost v oblasti řízení rizik, díky níž máme optimálně nastavené pojistné smlouvy.
JUDr. Karel Smutný   |   advokát KSM Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Ridera Bohemia „Naší spolupráce se společností SATUM CZECH si vážíme a s poskytovanými službami jsme spokojeni. Díky odbornému návrhu a optimalizaci pojistného krytí jsme výrazně snížili náklady a nyní oceňujeme zejména pružnost a roz¬sah poskytovaných služeb a také opravdu rychlé a korektní řešení pojistných událostí. ” Ing. Zdeněk Večeřa   |   předseda představenstva Ridera Bohemia a. s. VAE Controls Group „Naše společnost spolupracuje se společností SATUM CZECH již řadu let. Makléři převzali komplexní pojistný program, optimalizovali naše náklady na pojištění a zajistili vysoké pojistné zabezpečení našich činností a majetku. Velmi si ceníme flexibility a rychlosti při řešení vzniklých problémů. SATUM disponuje dostatečnými zkušenostmi v případě likvidace pojistných událostí, což šetří čas našich zaměstnanců a finanční prostředky. Věříme, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.” Ing. Milan Lindovský, PhD, MBA   |   člen představenstva, VAE Controls Group, a.s.
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít