Doprava, spedice a logistika

Pojištění dopravních rizik


Auta, lodě a letadla na cestách, zboží ve skladech a zákazníci čekající na své zásilky. Víme, že pro dopravce, logistické a spediční společnosti je dobře sjednané pojištění, klíčovou záležitostí. Proto vytváříme našim klientům pojistné programy na míru na základě pečlivé analýzy situace, charakteru byznysu a smluvních vztahů s jejich zákazníky.

Chráníme hodnoty klientů, které vytvářejí, a pomáháme krýt rizika, která z jejich činností plynou.

Specializujeme se na minimalizaci rizik a tím snižování nákladů na pojistnou ochranu, optimální nastavení pojistného programu včetně nadstandardních ujednání a profesionální řešení škod včetně likvidace komplikovaných pojistných událostí v zahraničí.

Rozumíme vašim rizikům. 
Jsme SATUM.

Nabízíme řešení rizik ve všech oblastech:

  • Silniční doprava
  • Železniční doprava
  • Kombinovaná přeprava
  • Spedice a logistika
  • Letecká doprava
  • Námořní, vnitrozemská lodní doprava

Systém SATUM

01. Analýza rizik

02. Pojistný program

03. Správa pojištění

05. Poradenství a služby

04. Řešení škod

01. Analýza rizik

Analýza rizik

Důsledně analyzujeme smluvní vztahy klientů s jejich obchodními partnery, které mají zásadní dopad na konstrukci pojistné ochrany a výši pojistného. Poskytujeme cenná doporučení k jejich úpravám, jež přinášejí jasně definovanou odpovědnost a s tím související snížení rizik v rámci operací s přepravovaným nebo skladovaným zbožím.

02. Pojistný program

Pojistný program

Individuální potřeby a požadavky klienta jsou v dopravě na prvním místě: specializace na různé druhy přepravy, určitý typ zboží či charakter zákazníků si vyžaduje správné nastavení rozsahu pojistného krytí, limitů a pojistných částek. Vyjednáváme s pojišťovnami nadstandardní ujednání ve smluvních vztazích, které může vyžadovat například doprava do rizikovějších regionů. U pojištění vozidel dbáme na správné nastavení pojistných částek, které pro naše klienty zpracovává autorizovaný soudní znalec. V průběhu roku sledujeme situaci na trhu s ojetými vozidly a v případě extrémních výkyvů jsme schopni zasáhnout, aby vozidlo nebylo podpojištěno.

03. Správa pojištění

Správa pojištění

Velké množství jednotlivých vozidel, kterými klient disponuje, si žádá specifický přístup ke správě pojistného programu. Pravděpodobnost vzniku škod je v dopravě poměrně vysoká, proto klienti oceňují online systém. Klient má aktuální informace o pojištění jednotlivých vozidel, pojistných smlouvách a pojistných událostech včetně jejich aktuálního stavu vyřízení. V systému jsou promítnuty veškeré požadavky klienta na změnu v pojištění, ať už se to týká připojištění nebo odpojištění vozidel, změna SPZ, rozšíření o doplňkové pojistné produkty, změny v pojistných částkách, limitech plnění a další.

04. Řešení škod

Řešení škod

Máme dlouhodobou zkušenost s řešením škod v České republice i v zahraničí. Při jednání s pojišťovnami vše směřujeme k tomu, aby klient získal vyplacené pojistné plnění co nejdříve - konsolidujeme potřebné dokumenty a kontrolujeme náležitosti podkladů. Zároveň dohlížíme na to, aby pojišťovny dodržovaly termíny k vyřešení škodních událostí, a dbáme na správnou výši výplaty pojistného plnění. A to i při škodách v zahraničí, kde pravidelně likvidujeme pojistné události ve spolupráci s místními havarijními komisaři či při komplikovanějších smluvních vztazích klienta. V případě výplaty pojistného plnění u pojistných smluv, u kterých dochází ke spotřebování limitů plnění, následně klienta upozorňujeme na možnost dokoupení pojistného limitu do plné výšky.

05. Poradenství a služby

Poradenství a služby

Naše klienty pravidelně školíme v problematice rizik a předcházení vzniku škodních událostí v dopravě a s ní souvisejících činnostech. Poskytujeme jim konzultace v aplikaci vnitrostátních a mezinárodních úmluv souvisejících s dopravních činností a ve spolupráci s právními odborníky pomáháme snižovat rizika a zlepšovat likviditu při řešení pojistných událostí prostřednictvím návrhů na úpravy přepravních smluv a zasilatelských příkazů.

Mapa pojistných produktů

1

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Je určeno pro zaměstnance a poskytuje ochranu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Pojištění léčebných výloh
Kryje náklady na lékařské ošetření, případnou hospitalizaci v nemocnici a samozřejmě léky a další zdravotnický materiál, který je v souvislosti s úrazem či nemocí nezbytně nutný.

2

Povinné ručení
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, podle zákona č. 168/1999 Sb.

Havarijní pojištění
Poskytuje vlastníkovi vozidla pojistnou ochranu pro případ havárie, zničení, poškození, odcizení vozidla nebo některých jeho částí.

Doplňková pojištění
Pojištění např. asistence, skel, zavazadel, úrazové pojištění osob a další.

3

Pojištění odpovědnosti za újmu 
Kryje odpovědnost za újmu na majetku a na zdraví, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením, právním předpisem dané, odpovědnosti pojištěného subjektu.

Pojištění odpovědnosti dopravce
Kryje povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv.

4

Pojištění živelních škod
Základní pojištění škod na majetku, které mohou vzniknout působením živlů, jako jsou požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, které chrání proti krádeži vloupáním a loupeží a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
All risks pojištění, které chrání strojní nebo elektronické zařízení v případě jeho poškození. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Pojištění ekologických škod a újmy
Pojišťuje náklady na odstranění vzniklé či hrozící ekologické škody a újmy.

Pojištění přepravy zásilek
Pojištění sjednané pro vlastníky zboží, které se vztahuje na přepravu všemi dopravními prostředky po souši, na moři nebo ve vzduchu.

5

Pojištění odpovědnosti zasílatele
Kryje povinnosti pojištěného - zasílatele - nahradit škodu vzniklou jiné osobě při obstarávání přepravy na věci nebo finanční škodu.

6

Pojištění odpovědnosti za újmu
Kryje odpovědnost za újmu na majetku a na zdraví, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením, právním předpisem dané, odpovědnosti pojištěného subjektu.

7

Pojištění odpovědnosti dopravce
Kryje povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv.

8

Pojištění živelních škod
Základní pojištění škod na majetku, které mohou vzniknout působením živlů, jako jsou požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, které chrání proti krádeži vloupáním a loupeží a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
All risks pojištění, které chrání strojní nebo elektronické zařízení v případě jeho poškození. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Pojištění ekologických škod a újmy
Pojišťuje náklady na odstranění vzniklé či hrozící ekologické škody a újmy.

Pojištění přepravy zásilek
Pojištění sjednané pro vlastníky zboží, které se vztahuje na přepravu všemi dopravními prostředky po souši, na moři nebo ve vzduchu.

1

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Je určeno pro zaměstnance a poskytuje ochranu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Pojištění léčebných výloh
Kryje náklady na lékařské ošetření, případnou hospitalizaci v nemocnici a samozřejmě léky a další zdravotnický materiál, který je v souvislosti s úrazem či nemocí nezbytně nutný.

2

Povinné ručení
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, podle zákona č. 168/1999 Sb.

Havarijní pojištění
Poskytuje vlastníkovi vozidla pojistnou ochranu pro případ havárie, zničení, poškození, odcizení vozidla nebo některých jeho částí.

Doplňková pojištění
Pojištění např. asistence, skel, zavazadel, úrazové pojištění osob a další.

3

Pojištění odpovědnosti za újmu 
Kryje odpovědnost za újmu na majetku a na zdraví, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením, právním předpisem dané, odpovědnosti pojištěného subjektu.

Pojištění odpovědnosti dopravce
Kryje povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv.

4

Pojištění živelních škod
Základní pojištění škod na majetku, které mohou vzniknout působením živlů, jako jsou požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, které chrání proti krádeži vloupáním a loupeží a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
All risks pojištění, které chrání strojní nebo elektronické zařízení v případě jeho poškození. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Pojištění ekologických škod a újmy
Pojišťuje náklady na odstranění vzniklé či hrozící ekologické škody a újmy.

Pojištění přepravy zásilek
Pojištění sjednané pro vlastníky zboží, které se vztahuje na přepravu všemi dopravními prostředky po souši, na moři nebo ve vzduchu.

5

Pojištění odpovědnosti zasílatele
Kryje povinnosti pojištěného - zasílatele - nahradit škodu vzniklou jiné osobě při obstarávání přepravy na věci nebo finanční škodu.

6

Pojištění odpovědnosti za újmu
Kryje odpovědnost za újmu na majetku a na zdraví, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením, právním předpisem dané, odpovědnosti pojištěného subjektu.

7

Pojištění odpovědnosti dopravce
Kryje povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv.

8

Pojištění živelních škod
Základní pojištění škod na majetku, které mohou vzniknout působením živlů, jako jsou požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, které chrání proti krádeži vloupáním a loupeží a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
All risks pojištění, které chrání strojní nebo elektronické zařízení v případě jeho poškození. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Pojištění ekologických škod a újmy
Pojišťuje náklady na odstranění vzniklé či hrozící ekologické škody a újmy.

Pojištění přepravy zásilek
Pojištění sjednané pro vlastníky zboží, které se vztahuje na přepravu všemi dopravními prostředky po souši, na moři nebo ve vzduchu.

Aktuální problematika

Cizí versus vlastní návěs

S růstem kombinované přepravy a stále větším počtem logistických center souvisí i způsob přepravy, kdy silniční dopravce za svůj tahač zapřahá cizí návěsy. Velké nadnárodní logistické společnosti disponují tisíci vlastních návěsů, které obsluhují prostřednictvím svých smluvních partnerů – dopravců.…

Zjistit více

Kombinovaná přeprava

Jednou z nevýhod silniční dopravy je její neblahý vliv na životní prostředí. Dopravci proto hledají jiné, ekologičtější způsoby. Kombinovanou přepravou je myšlena přeprava zboží v téže přepravní jednotce, zpravidla té, která na své cestě od odesilatele k příjemci využije kromě silniční také…

Zjistit více

Pojištění dronů

Drony neboli bezpilotní letadla, někdy také označované jako UAV (Unmanned Aerial Vehicle), se vzhledem k možnostem technické výbavy a uživatelské jednoduchosti čím dál více využívají pro podnikatelskou činnost. Stále častěji se s nimi setkáváme zejména v oblasti video produkce, pořizování leteckých…

Zjistit více

Pojištění kybernetických rizik

Shromažďování dat je v dnešní době běžnou součástí života všech firem. Ať už se jedná o data o zákaznících a jejich chování, účetní a finanční údaje nebo data sloužící k plynulému řízení výroby a zásobování.

Zjistit více

Spojte se s námi

Milada Kuběnová Ředitel oddělení dopravních rizik milada.kubenova@satum.cz +420 595 132 313

Reference

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít