Veřejný sektor

Pojištění veřejného sektoru

Pojišťovat municipality znamená perfektně rozumět způsobu, jakým zodpovídají zástupci krajů, měst a obcí za správu svěřeného majetku. A stejně tak je třeba i respektovat zákonná omezení, která procesy rozhodování municipalit určují, jako například zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách.

Z pohledu risk managementu je pro města, obce a další klienty v této skupině specifická široká škála rizik, způsobená velkou diverzitou aktivit, jež municipality zastřešují. Často vlastní a spravují řady nemovitostí, používají vozový park, zaměstnanci disponují velkou zodpovědností a také zakládají mnoho příspěvkových a obchodních organizací se specifickým činnostmi, což klade nemalé nároky na vhodnou skladbu pojistného programu.

Díky naší mnohaleté zkušenosti s klienty z řad krajů, měst, obcí a jejich příspěvkových organizací a obchodních společností, nabízíme těmto subjektům komplexní program pojistné ochrany.

Rozumíme vašim rizikům.
Jsme SATUM.

Nabízíme řešení rizik ve všech oblastech:

  • Města a obce
  • Kraje
  • Školy
  • Nemocnice
  • Městské obchodní společnosti

Systém SATUM

01. Analýza rizik

02. Pojistný program

03. Správa pojištění

05. Poradenství a služby

04. Řešení škod

01. Analýza rizik

Analýza rizik

Realizujeme pečlivé rizikové prohlídky a analyzuje stávající škodní průběh tak, abychom správně nastavili pojistnou ochranu. Klientům poskytujeme cenná doporučení, která slouží především k minimalizaci rizik vyplývajících z jejich provozu.

02. Pojistný program

Pojistný program

Pro klienty zpracováváme komplexní zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. SATUM dlouhodobě patří k významným zprostředkovatelům pojištění samosprávních celků, obcí a veřejných institucí a spolupracuje s klienty, kteří podléhají zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, při přípravě zadávací dokumentace a následně dle jejich potřeb v celém procesu zadání veřejné zakázky.

03. Správa pojištění

Správa pojištění

Při tvorbě pojistného programu zohledňujeme individuální potřeby a požadavky klienta v úzké návaznosti na skutečnosti, které byly zjištěny v analýze rizik. Cílem je kvalitní rozsah pojistného krytí, správné nastavení limitů plnění a pojistných částek, případně vyjednání nadstandardních ujednání s pojišťovnami. Trvale také sledujeme změny na pojistném trhu a aplikujeme je do stávajících pojistných programů klientů. V průběhu pojištění pečujeme o dlouhodobě nejefektivnější pojistnou ochranu. To zahrnuje také operativní přizpůsobení se požadavkům klientů či změnám v jejich provozu a chráněném majetku.

04. Řešení škod

Řešení škod

Odborně likvidujeme vzniklé pojistné události s důrazem na rychlé vyřízení a uhrazení vzniklých škod pojišťovnou. Klientům poskytuje pravidelné reporty a analýzy, které dále přispívají k optimalizaci pojistných programů.

05. Poradenství a služby

Poradenství a služby

Připravujeme na míru školení o rizicích a pojištění pro zaměstnance našich klientů. Pravidelně se účastníme odborných konferencí, kde se s jejich účastníky dělíme o naše dlouholeté zkušenosti z oboru.

Mapa pojistných produktů

1

Pojištění odpovědnosti členů zastupitelstva
Pojištění pro případ povinnosti členů zastupitelstva nahradit způsobenou finanční újmu.

2

Pojištění odpovědnosti zaměstnance
Pojištění pro případ, kdy zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli porušením svých pracovních povinností.

Pojištění v rámci zaměstnaneckých benefitů
Penzijní připojištění a životní pojištění pro zaměstnance jako součást jejich benefitů a motivačních programů.

3

Povinné ručení
Povinné smluvní pojištění pro případ Povinné smluvní pojištění pro případ provozem vozidla.

Havarijní pojištění
Pojištění vozidla pro případ havárie, odcizení, vandalismu nebo živelní události.

Doplňková pojištění 
Pojištění asistence, skel, zavazadel, úrazu, zapůjčení náhradního vozidla apod.


4

Živelní pojištění
Základní pojištění pro případ škod na majetku, vzniklých působením živlů, jako je požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, pro případ krádeže, vloupání a loupeže a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
Pojištění pro případ nenadálého poškození nebo zničení strojního nebo elektronického zařízení. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Stavebně montážní pojištění
Pojištění pro případ nenadálého vzniku škody na budovaném stavebně-montážním díle.

5

Pojištění odpovědnosti
Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě.

6

Pojištění ekologických škod a ekologické újmy
Pojištění pro případ vzniku ekologické škody či ekologické újmy.

Pojištění odpovědnosti členů orgánů (D&O)
Pojištění pro případ povinnosti členů orgánů nahradit způsobenou finanční újmu.

7

Živelní pojištění
Základní pojištění pro případ škod na majetku, vzniklých působením živlů, jako je požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, pro případ krádeže, vloupání a loupeže a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
Pojištění strojů a elektroniky nebo zničení strojního nebo elektronického zařízení. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

1

Pojištění odpovědnosti členů zastupitelstva
Pojištění pro případ povinnosti členů zastupitelstva nahradit způsobenou finanční újmu.

2

Pojištění odpovědnosti zaměstnance
Pojištění pro případ, kdy zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli porušením svých pracovních povinností.

Pojištění v rámci zaměstnaneckých benefitů
Penzijní připojištění a životní pojištění pro zaměstnance jako součást jejich benefitů a motivačních programů.

3

Povinné ručení
Povinné smluvní pojištění pro případ Povinné smluvní pojištění pro případ provozem vozidla.

Havarijní pojištění
Pojištění vozidla pro případ havárie, odcizení, vandalismu nebo živelní události.

Doplňková pojištění 
Pojištění asistence, skel, zavazadel, úrazu, zapůjčení náhradního vozidla apod.


4

Živelní pojištění
Základní pojištění pro případ škod na majetku, vzniklých působením živlů, jako je požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, pro případ krádeže, vloupání a loupeže a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
Pojištění pro případ nenadálého poškození nebo zničení strojního nebo elektronického zařízení. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Stavebně montážní pojištění
Pojištění pro případ nenadálého vzniku škody na budovaném stavebně-montážním díle.

5

Pojištění odpovědnosti
Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě.

6

Pojištění ekologických škod a ekologické újmy
Pojištění pro případ vzniku ekologické škody či ekologické újmy.

Pojištění odpovědnosti členů orgánů (D&O)
Pojištění pro případ povinnosti členů orgánů nahradit způsobenou finanční újmu.

7

Živelní pojištění
Základní pojištění pro případ škod na majetku, vzniklých působením živlů, jako je požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, pro případ krádeže, vloupání a loupeže a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
Pojištění strojů a elektroniky nebo zničení strojního nebo elektronického zařízení. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Aktuální problematika

Organizace spadající pod municipality

Zadavatelé často řeší problém jak dosáhnout jednoho centrálního pojištění nad všemi příspěvkovými organizacemi nebo nad dalšími obchodními společnostmi, které jsou zadavatelem zřízeny a je potřeba sladit data počátku pojištění, rozsah pojistné ochrany, ujednotit limity pojistného krytí, sladit…

Zjistit více

Pojištění dronů

Drony neboli bezpilotní letadla, někdy také označované jako UAV (Unmanned Aerial Vehicle), se vzhledem k možnostem technické výbavy a uživatelské jednoduchosti čím dál více využívají pro podnikatelskou činnost. Stále častěji se s nimi setkáváme zejména v oblasti video produkce, pořizování leteckých…

Zjistit více

Pojištění kybernetických rizik

Shromažďování dat je v dnešní době běžnou součástí života všech firem. Ať už se jedná o data o zákaznících a jejich chování, účetní a finanční údaje nebo data sloužící k plynulému řízení výroby a zásobování.

Zjistit více

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli je určeno pro každého zaměstnance, který pracuje na základě pracovní smlouvy. Zaměstnavatel může podle zákoníku práce po svém zaměstnanci požadovat náhradu za škody, které způsobí při plnění svých pracovních povinností, až do výše…

Zjistit více

Spojte se s námi

Ing. Václav Králík Business Project Director vaclav.kralik@satum.cz +420 595 132 316
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít