Oznamování možných protiprávních jednání

Společnost SATUM CZECH s.r.o. (dále jen „SATUM“) v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. ze dne 2. června 2023 (dále jen „Zákon“) a rovněž Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“)

zavedla Vnitřní oznamovací systém ve smyslu § 8 Zákona

v rámci něhož přijímá Oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u SATUM, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, event. je s ní v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,

c) porušuje tento zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4. ochrany spotřebitele,

5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7. ochrany životního prostředí,

8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.


SATUM tímto podle § 9 odst. 2 písm. b) Zákona uveřejňuje následující informace:


I. INFORMACE O ZPŮSOBECH OZNAMOVÁNÍ

A/ oznámení lze učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému SATUM těmito způsoby:

- elektronickou poštou na adresu whistleblowing@satum.cz (přístup k této e-mailové schránce má výlučně Příslušná osoba ve smyslu Zákona, srov. dále ad II.)

- písemně na adresu SATUM CZECH s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava (obálku je zapotřebí zřetelně označit textem „NEOTEVÍRAT – Whistleblowing – výlučně k rukám příslušné osoby!“, aby bylo zaručeno, že se s jejím obsahem seznámí pouze Příslušná osoba ve smyslu Zákona, srov. dále ad II.)

- osobně při rozhovoru s Příslušnou osobou ve smyslu Zákona (srov. dále ad II., přičemž rozhovor proběhne beze svědků, avšak Příslušná osoba vás požádá o souhlas s nahráním rozhovoru)

B/ oznámení lze učinit také Ministerstvu spravedlnosti České republiky, např. prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému dostupného na internetové adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ 

 

II. INFORMACE O PŘÍSLUŠNÉ OSOBĚ

SATUM určila Příslušnou osobu k výkonu činnosti podle § 11 Zákona, tedy mj. k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení podávaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, kterou je:

JUDr. Radim Bartoň

telefonní číslo: +420 777151014

adresa elektronické pošty: radim.barton@satum.cz 

Určená Příslušná osoba je bezúhonná ve smyslu § 10 odst. 2 Zákona a ke své činnosti je i odborně způsobilá vzhledem k právnímu vzdělání a taktéž bývalé praxi advokáta, během níž zastupovala klienty – fyzické osoby ve sporech proti zaměstnavatelům, státním orgánům, popř. jako poškozené v trestním řízení. Příslušná osoba je povinna postupovat při výkonu činnosti podle Zákona nestranně a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona, a to i po ukončení výkonu činnosti.

 

III. INFORMACE O PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ OD OSOB „MIMO“ SATUM

SATUM nevylučuje, tzn. přijímá rovněž Oznámení od oznamovatelů, kteří pro SATUM nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i), Zákona, kterou se jinak rozumí 

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

b) služba,

h) dobrovolnická činnost,

i) odborná praxe, stáž.

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít