Hlášení porušení nebo hrozícího porušení
zákona o distribuci pojištění a zajištění

Společnost SATUM CZECH s.r.o. (dále jen „SATUM“) důsledně dbá na dodržování veškerých právních předpisů a etických zásad. Pro naplnění uvedeného SATUM zavedl mechanismus, umožňující hlášení porušení nebo hrozícího porušení zákona č. 170/2018 o distribuci pojištění a zajištění, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu.

Mechanismus hlášení porušení či hrozícího porušení zákona o distribuci pojištění a dalších právních předpisů o distribuci pojištění (dále také jen „hlášení“ či „oznámení“) je nástrojem pro prevenci a odhalování protiprávního či neetického jednání při distribuci pojištění s cílem přispívat k včasnému odhalování tohoto jednání a předcházet jeho systematickému opakování i negativním důsledkům.

Oznamovatelem může být kdokoliv, tedy stávající či bývalý klient (v jakémkoliv postavení např. pojistník, oprávněná osoba atd.), pracovník SATUM, obchodní partner či další osoby, které se dozví o skutečnostech, které mohou vést, vedou, nebo vedly k porušení právních předpisů souvisejících s podnikáním SATUM, nebo se dozví o jiných neetických či nekalých jednáních společnosti SATUM.

Hlášení výše uvedeného neetického či protiprávního jednání by mělo být jasné, srozumitelné, čitelné a musí vždy obsahovat identifikaci porušení, kterého se týká (co nejpodrobnější) včetně popisu skutečností, v nichž oznamovatel spatřuje porušení zákona č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Oznámení může obsahovat identifikaci osoby, která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení a její vztah k SATUM. Hlášení je možné podat níže uvedeným postupem osobě pověřené přijímáním hlášení.

Osobou pověřenou pro přijímání hlášení je Compliance manager společnosti SATUM.

Hlášení lze podat anonymně, avšak žádá-li oznamovatel informace o dalším postupu SATUM, je nutné sdělit kontaktní údaje oznamovatele k podání odpovědi.

SATUM garantuje ochranu oznamovatele a zajišťuje, aby identita oznamovatele zůstala v tajnosti. Údaje o oznamovateli mohou být zveřejněny pouze s jeho výslovným souhlasem nebo pokud to vyžadují právní předpisy či následné soudní řízení.

SATUM rovněž vylučuje jakékoliv negativní dopady či sankce, diskriminaci, nespravedlivé chování proti oznamovateli či jiná nepříznivá opatření a garantuje oznamovateli ochranu před postihem z důvodu oznámení, které bylo učiněno v dobré víře.

Nebylo-li hlášení podáno anonymně, compliance manager veškerá přijatá oznámení potvrdí, požádal-li o to oznamovatel a dále postupuje tak, aby došlo k jeho objektivnímu a řádnému vyšetření. Oznámení jsou řešena bez zbytečného prodlení s přihlédnutím k charakteru a závažnosti oznámení. Požádá-li oznamovatel o informaci o výsledcích šetření, je mu zpětná vazba poskytována na jeho kontaktní adresu, a to ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných opatření, pouze však tehdy pokud tímto postupem nedojde k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele nebo oznamované osoby nebo k ohrožení ochrany osobních údajů jeho nebo oznamované osoby. Veškerá hlášení budou vyhodnocena pověřenou osobou SATUM, tedy compliance managerem v souladu s platným právním řádem a v závislosti na obsahu oznámení budou učiněny patřičné interní či právní kroky. Compliance manager po pečlivém vyhodnocení hlášení zcela anonymně projedná s vedením společnosti či případně oznámené porušení či hrozící porušení zákona nahlásí příslušným orgánům dohledu ČNB.  Maximální lhůta pro vyřešení oznámení není stanovena.

Hlášení je možné provést:

prostřednictvím písemného podání zaslaného na adresu SATUM, tedy:

- SATUM CZECH s.r.o., k rukám Compliance managera pro přijímání hlášení zaměstnanců Ostrava – Moravská Ostrava, Porážková 1424/20, PSČ 702 00 

- elektronicky na adresu compliance@satum.cz

- osobně po přechozím sjednání termínu v kanceláři Compliance managera společnosti

Do předmětu písemného podání či e-mailu uveďte slovo: whistleblowing

SATUM zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy a svými vnitřními předpisy, zejména se Zásadami ochrany osobních údajů pro zaměstnance uloženými na S:\ISO\1_příručka kvality, řády a Zásadami zpracování osobních údajů uloženými na webových stránkách společnosti.

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít