Hlášení porušení nebo hrozícího porušení
zákona o distribuci pojištění a zajištění

Společnost SATUM CZECH s.r.o. (dále jen „SATUM“) důsledně dbá na dodržování veškerých právních předpisů a etických zásad. Pro naplnění uvedeného společnost SATUM zavedla mechanismus, umožňující hlášení porušení nebo hrozícího porušení zákona č. 170/2018 o distribuci pojištění a zajištění, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu.

Mechanismus hlášení porušení či hrozícího porušení zákona o distribuci pojištění a dalších právních předpisů o distribuci pojištění (dále také jen „hlášení“ či „oznámení“) je nástrojem pro prevenci a odhalování protiprávního či neetického jednání při distribuci pojištění s cílem přispívat k včasnému odhalování tohoto jednání a předcházet jeho systematickému opakování i negativním důsledkům.

Oznamovatelem může být kdokoliv, tedy stávající či bývalý klient (v jakémkoliv postavení např. pojistník, oprávněná osoba, atd.), zaměstnanec SATUM, obchodní partner či další osoby, které se dozví o skutečnostech, které mohou vést, vedou, nebo vedly k porušení právních předpisů souvisejících s podnikáním SATUM, nebo se dozví o jiných neetických či nekalých jednáních společnosti SATUM.

Hlášení výše uvedeného neetického či protiprávního jednání by mělo být jasné, srozumitelné, čitelné a musí vždy obsahovat identifikaci porušení, kterého se týká (co nejpodrobnější) včetně popisu skutečností, v nichž oznamovatel spatřuje porušení zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Oznámení může obsahovat identifikaci osoby, která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení a její vztah k SATUM.

Hlášení lze podat anonymně, pokud ale očekáváte reakci, sdělte nám, prosím, Vaše kontaktní údaje.

Společnost SATUM garantuje ochranu oznamovatele a zajišťuje, aby identita oznamovatele zůstala v tajnosti. Údaje o oznamovateli mohou být zveřejněny pouze s jeho výslovným souhlasem nebo pokud to vyžadují právní předpisy či následné soudní řízení.

Společnost SATUM rovněž vylučuje jakékoliv negativní dopady či sankce, diskriminaci, nespravedlivé chování proti oznamovateli či jiná nepříznivá opatření a garantuje oznamovateli ochranu před postihem z důvodu oznámení, které bylo učiněno v dobré víře.

Nebylo-li hlášení podáno anonymně, společnost SATUM veškerá přijatá oznámení potvrdí, požádal-li o to oznamovatel a dále postupuje tak, aby došlo k jeho objektivnímu a řádnému vyšetření. Oznámení jsou řešena bez zbytečného prodlení s přihlédnutím k charakteru a závažnosti oznámení. Požádá-li oznamovatel o informaci o výsledcích šetření, je mu zpětná vazba poskytována na jeho kontaktní adresu, a to ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných opatření, pouze však tehdy pokud tímto postupem nedojde k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele nebo oznamované osoby nebo k ohrožení ochrany osobních údajů jeho nebo oznamované osoby. Veškerá hlášení budou vyhodnocena oddělením řízení kvality SATUM v souladu s platným právním řádem a v závislosti na obsahu oznámení budou učiněny patřičné interní či právní kroky. Maximální lhůta pro vyřešení oznámení není stanovena.

Hlášení je možné provést:

- prostřednictvím písemného podání zaslaného na adresu SATUM CZECH s.r.o., oddělení řízení kvality, Ostrava - Moravská Ostrava, Porážková 1424/20, PSČ 702 00;
- elektronicky na adresu: whistleblowing@satum.cz .

Do předmětu podání uveďte prosím slovo: whistleblowing.

Pokud odešlete hlášení berete prosím na vědomí, že společnost SATUM bude zpracovávat vaše kontaktní údaje pro účely plnění zákonných povinností podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Společnost SATUM zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy a svými vnitřními předpisy, zejména se Zásadami zpracování osobních údajů, které jsou v platném znění k dispozici na webových stránkách společnosti zde: https://www.satum.cz/cs/osobni_udaje/

Hlášení neslouží k podávání oznámení týkajících se porušení nebo hrozících porušení jiných právních předpisů než je zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, k pokládání dotazů či podávání běžných stížností či reklamací týkajících se pojištění či výkonu zprostředkovatelské činnosti. Pro tyto případy prosím směřujte Vaše stížnosti, podněty a dotazy na adresu: stiznosti@satum.cz .

We appreciate our clients and their satisfaction is crucial to us

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Warning
Close
Close