Likvidace pojistných událostí


Likvidace pojistných událostí a následná ana­lýza příčin škod tvoří podstatnou součást kva­litně odvedené práce každého pojišťovacího makléře. Pojistné události klientů SATUM CZECH vyřizují specialisté na jednotlivé druhy pojištění. Všichni tito specialisté tvoří Jednot­né likvidační centrum, což umožňuje dodržovat jednotnou metodiku a zaručuje vysoké standar­dy pracovních postupů.

SATUM CZECH dělá vše pro to, aby klient získal náhradu vzniklých škod rychle, ve správ­né výši a bez nadměrné administrativní zátěže vlastních zaměstnanců. Mimořádnou pozor­nost proto SATUM CZECH věnuje především těmto klíčovým oblastem:

Prvotní úkony po vzniku pojistné události

Postaráme se, aby se následné kroky provedené pojištěným nedostaly do roz­poru s pojistnými podmínkami, a neohrozily tak případný nárok na výši ná­hrady škody. Vysvětlíme klientovi, která pojistná smlouva kryje dané pojistné nebezpečí, oznámíme za něj pojistnou událost pojistiteli, zajistíme prohlídku pracovníkem pojistitele nebo soudním znalcem a poradíme, jak škody mini­malizovat.

Komunikace s likvidátory pojistitele v průběhu likvidace

Shromáždíme a předáme pojistiteli všechny dokumenty nezbytné k posou­zení pojistné události a rozhodnutí o pojistném plnění. Dohlížíme na včasné a správné vyřízení pojistné události.

Posouzení likvidační zprávy pojistitele

Posoudíme, zde rozhodnutí pojistitele o pojistném plnění je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

Reklamace

Pakliže rozhodnutí pojistitele není správné, vedeme další komunikaci s pojis­titelem tak, abychom dosáhli nápravy. Za tím účelem absolvujeme i osobní setkání s kompetentními pracovníky pojistitele.

 

Samozřejmostí je NONSTOP poradenská linka pro případ vzniklé škodní události: +420 605 207 260.


Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít