Průmysl a stavebnictví

Průmysl a stavebnictví

Vyrábíte stroje, elektronické komponenty či stavební materiály? Máte desítky nových průmyslových hal? Ať děláte cokoli, rozumíme rizikům vašeho byznysu a nabízíme vám systém pojištění výrobního a stavebního sektoru, který vám přinese výrazné úspory.

Prostřednictvím pokročilého risk managementu snižujeme rizika průmyslových a stavebních společností. Navrhujeme nejvýhodnější kombinace pojistných produktů a výši pojistných částek, abychom zaručili minimální výpadky ve vašem provozu. Zpracováváme individuální pojistné plány, do kterých zahrnujeme i individuálně nastavené a vyjednávané pojistné produkty.

Rozumíme vašim rizikům. 
Jsme SATUM.

Nabízíme řešení rizik ve všech oblastech:

  • Strojírenství
  • Stavebnictví
  • Chemie a zpracování plastů
  • Automobilový průmysl
  • Energetika
  • Odpady a životní prostředí
  • Dřevozpracující průmysl
  • Potravinářství
  • Textilní průmysl

Systém SATUM

01. Analýza rizik

02. Pojistný program

03. Správa pojištění

05. Poradenství a služby

04. Řešení škod

01. Analýza rizik

Analýza rizik

Základem kvalitně provedené analýzy rizik jsou rizikové prohlídky. Jejich cílem je odhalit hlavní rizikové faktory, jako jsou stav protipožární ochrany a způsoby zabezpečení proti dalším typům škod (elektrické výboje, voda, chemikálie). Sledujeme při nich typy vybavení podniků, podíl lidského faktoru na výrobní činnosti a způsoby jeho zapojení. V rámci analýzy zkoumáme také pojistnou historii s ohledem na četnost, výši a příčinu škod. Tyto údaje pak promítáme do nastavení komplexní pojistné ochrany a do výše pojistných limitů.

02. Pojistný program

Pojistný program

Samotný pojistný program je vždy individuálně nastavenou sadou pojistných produktů s pečlivě volenými parametry. Při jeho tvorbě vycházíme z konkrétních zjištění získaných v rámci analýzy rizik a zahrnuje naše doporučení směřující ke snížení rizik. Při tvorbě pojistného programu, zejména při využití pojistných produktů na trhu, sledujeme zahraniční trendy a díky spolupráci se zahraničními pojišťovnami je také zahrnujeme do individuálního pojistného řešení klienta. Cílem je kvalitní rozsah pojistného krytí, správné nastavení limitů plnění a pojistných částek, případně vyjednání nadstandardních ujednání s pojišťovnami.

03. Správa pojištění

Správa pojištění

V průběhu pojištění pečujeme o dlouhodobě nejefektivnější pojistnou ochranu. Operativně se přizpůsobujeme vašim požadavkům či změnám ve vašem provozu a chráněném majetku – zohledníme tedy např. pořízení nového vybavení, nebo naopak jeho ztrátu.

04. Řešení škod

Řešení škod

Odborně likvidujeme škodní události a důraz klademe na jejich rychlé vyřízení a uhrazení pojišťovnou. Díky našim zkušenostem s řešením škod v České republice i v zahraničí jsme připraveni pomoci při likvidaci událostí, ve vztahu k zahraničním obchodním partnerům nebo při škodách v zahraničí. K zajištění co nejvyššího pojistného plnění pro klienta využíváme služeb soudních znalců. Klientům poskytujeme pravidelné reporty a analýzy, přispívající k optimalizaci pojistných programů.

05. Poradenství a služby

Poradenství a služby

Připravujeme na míru školení o rizicích a pojištění pro naše klienty. Pravidelně se účastníme odborných konferencí, kde se s jejich účastníky dělíme o naše dlouholeté zkušenosti z oboru.

Mapa pojistných produktů

1

Živelní pojištění
Základní pojištění pro případ škod na majetku, vzniklých působením živlů, jako je požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, pro případ krádeže, vloupání a loupeže a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
Pojištění pro případ nenadálého poškození nebo zničení strojního nebo elektronického zařízení. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Pojištění stažení výrobku z trhu
Pojištění pro případy škod, které vznikly stažením vadných výrobků z trhu.

Pojištění strojního přerušení provozu
Pojištění se sjednává pro případ náhrady ušlého zisku a fixních nákladů, které vzniknou jako následek pojištěné strojní události.

Pojištění živelního přerušení provozu
Pojištění se sjednává pro případ náhrady ušlého zisku a fixních nákladů, které vzniknou jako následek pojištěné živelní události.

Pojištění ekologických škod a ekologické újmy
Pojištění pro případ vzniku ekologické škody či ekologické újmy.

Pojištění odpovědnosti
Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě.

2

Povinné ručení
Povinné smluvní pojištění pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Havarijní pojištění
Pojištění vozidla pro případ havárie, odcizení, vandalismu nebo živelní události.

Doplňková pojištění
Pojištění asistence, skel, zavazadel, úrazu, zapůjčení náhradního vozidla apod.

3

Pojištění odpovědnosti členů orgánů (D&O)
Pojištění pro případ povinnosti členů orgánů nahradit způsobenou finanční újmu.

Pojištění pohledávek
Pojištění pro případ nezaplacení pohledávek odběrateli z důvodu platební neschopností nebo platební nevůle.

4

Pojištění léčebných výloh
Pojištění kryje náklady na lékařské ošetření, hospitalizaci, léky a další zdravotnocký materiál, asistenční služby apod.

Pojištění v rámci zaměstnaneckých benefitů
Penzijní připojištění a životní pojištění pro zaměstnance jako součást jejich benefitů a motivačních programů.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance
Pojištění pro případ, kdy zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli porušením svých pracovních povinností.

5

Stavebně montážní pojištění
Pojištění pro případ nenadálého vzniku škody na budovaném stavebně-montážním díle.

1

Živelní pojištění
Základní pojištění pro případ škod na majetku, vzniklých působením živlů, jako je požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, pro případ krádeže, vloupání a loupeže a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
Pojištění pro případ nenadálého poškození nebo zničení strojního nebo elektronického zařízení. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Pojištění stažení výrobku z trhu
Pojištění pro případy škod, které vznikly stažením vadných výrobků z trhu.

Pojištění strojního přerušení provozu
Pojištění se sjednává pro případ náhrady ušlého zisku a fixních nákladů, které vzniknou jako následek pojištěné strojní události.

Pojištění živelního přerušení provozu
Pojištění se sjednává pro případ náhrady ušlého zisku a fixních nákladů, které vzniknou jako následek pojištěné živelní události.

Pojištění ekologických škod a ekologické újmy
Pojištění pro případ vzniku ekologické škody či ekologické újmy.

Pojištění odpovědnosti
Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě.

2

Povinné ručení
Povinné smluvní pojištění pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Havarijní pojištění
Pojištění vozidla pro případ havárie, odcizení, vandalismu nebo živelní události.

Doplňková pojištění
Pojištění asistence, skel, zavazadel, úrazu, zapůjčení náhradního vozidla apod.

3

Pojištění odpovědnosti členů orgánů (D&O)
Pojištění pro případ povinnosti členů orgánů nahradit způsobenou finanční újmu.

Pojištění pohledávek
Pojištění pro případ nezaplacení pohledávek odběrateli z důvodu platební neschopností nebo platební nevůle.

4

Pojištění léčebných výloh
Pojištění kryje náklady na lékařské ošetření, hospitalizaci, léky a další zdravotnocký materiál, asistenční služby apod.

Pojištění v rámci zaměstnaneckých benefitů
Penzijní připojištění a životní pojištění pro zaměstnance jako součást jejich benefitů a motivačních programů.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance
Pojištění pro případ, kdy zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli porušením svých pracovních povinností.

5

Stavebně montážní pojištění
Pojištění pro případ nenadálého vzniku škody na budovaném stavebně-montážním díle.

Aktuální problematika

Pojištění dronů

Drony neboli bezpilotní letadla, někdy také označované jako UAV (Unmanned Aerial Vehicle), se vzhledem k možnostem technické výbavy a uživatelské jednoduchosti čím dál více využívají pro podnikatelskou činnost. Stále častěji se s nimi setkáváme zejména v oblasti video produkce, pořizování leteckých…

Zjistit více

Pojištění kybernetických rizik

Shromažďování dat je v dnešní době běžnou součástí života všech firem. Ať už se jedná o data o zákaznících a jejich chování, účetní a finanční údaje nebo data sloužící k plynulému řízení výroby a zásobování.

Zjistit více

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli je určeno pro každého zaměstnance, který pracuje na základě pracovní smlouvy. Zaměstnavatel může podle zákoníku práce po svém zaměstnanci požadovat náhradu za škody, které způsobí při plnění svých pracovních povinností, až do výše…

Zjistit více

Pojištění přerušení provozu chrání vaše podnikání

Pojištění přerušení provozu je nezřídka opomíjené pojištění. A to je škoda. I stabilní firma se totiž může kvůli přerušení provozu dostat nejen do finančních, ale i do existenčních potíží, případně ztratit důležité obchodní partnery nutné pro další rozvoj firmy. V případě živelní pohromy nebo…

Zjistit více

Spojte se s námi

Ing. Zdeněk Přibyl Executive Business Director zdenek.pribyl@satum.cz +420 595 132 302

Reference

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

GECO „Vybrali jsme si společnost SATUM CZECH díky profesionalitě, odbornosti a maximální flexibilitě. Vzhledem k tomu, že naše společnost v posledních letech expanduje do zahraničí, oceňujeme také komplexní pojištění našich dceřiných společností. Víme, že každá událost je od samého počátku pod kontrolou zkušených specialistů, kteří jsou schopni chránit náš pojistný zájem a zajistit rovnocennou náhradu vzniklých škod.” Ing. Libor Chrobok   |   předseda představenstva GECO, a.s. LANEX „Se společností SATUM CZECH spolupracujeme již od roku 2007. Velice si vážíme jejich profesionálního přístupu zaměřeného na maximální spokojenost zákaz¬níka. Společnost díky svým zkušenostem a pochopení našeho podnikání průběžně identifikuje možná rizika a navrhuje jejich eliminaci. Výběrová řízení realizovaná touto společností nám pomáhají dostat se na takové ceny pojistného, na jaké bychom patrně sami nedosáhli. ” Ing. Rudolf Gregořica   |   předseda představenstva LANEX a.s. MSV Metal Studénka „Vážíme si profesionální spolupráce a kvality služeb, které nám SATUM dlouhodobě poskytuje. Oceňujeme odbornost v oblasti řízení rizik, díky níž máme optimálně nastavené pojistné smlouvy. S poskytovanými službami SATUM CZECH jsme dlouhodobě velmi spokojeni.” Ing. Ivo Lazecký   |   generální ředitel společnosti MSV Metal Studénka, a.s. TON „Se SATUM CZECH spolupracujeme již více než 10 let a jsme spokojeni s jejich nabízenými službami.” Ing. Milan Dostalík   |   generální ředitel společnosti TON, a.s.
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít