Zásady zpracování osobních údajů při náboru zaměstnanců

1. Obecná ustanovení

Tyto Zásady zpracování osobních údajů při náboru zaměstnanců (dále jen „Zásady zpracování údajů“) mají za cíl Vás informovat o tom, jak společnost SATUM CZECH s.r.o. (dále jen „Správce údajů” nebo též „my“) v souvislosti s náborem nových zaměstnanců získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje a jak dále s Vašimi osobními údaji nakládá a chrání je. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, která se uchází o zaměstnání (dále jen „Vy“ nebo „uchazeč“).

Účelem těchto Zásad zpracování údajů je rovněž informovat Vás o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich údajů a o tom, jak a jakými prostředky můžete tato práva uplatňovat.

Doporučujeme Vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování údajů.

Jedná o interní dokument společnosti SATUM CZECH s.r.o. a nesmí být kopírován a  reprodukován bez předchozího souhlasu společnosti SATUM CZECH s.r.o.

2. Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je SATUM CZECH s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Porážková 1424/20, PSČ 702 00, IČ 253 73 951 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16189 (dále jen „Společnost“).

3. Pověřenec  pro ochranu osobních údajů

Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace pověřence pro ochranu osobních údajů jsou:

Jméno pověřence: Ing. Ivona Moravcová
telefon: +420 595 132 309
email: osobniudaje@satum.cz

Vezměte prosím na vědomí, že pověřenec pro ochranu osobních údajů se může v budoucnosti změnit. Kontakt na aktuálního pověřence pro ochranu osobních údajů můžete vždy nalézt v Zásadách zpracování údajů. Aktuální Zásady zpracování údajů jsou zpřístupněny na http://www.satum.cz/  -  O společnosti  -  Kariéra

4. Účel,  PRÁVNÍ ZÁKLAD, rozsah a doba zpracování osobních údajů

4.1. Právní základy, účely a doba zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro plnění našich smluvních či zákonných povinností, případně na základě Vámi uděleného souhlasu pro níže uvedené účely.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely realizace výběrového řízení na  konkrétní pozici a případné uzavření pracovněprávního vztahu mezi Vámi a námi ve vztahu k této pozici.

Takové zpracování je nezbytné pro případné uzavření smlouvy mezi námi a Vámi. Z tohoto důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme do doby, než výběrové řízení ve vztahu v k Vám skončí.

V případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat rovněž pro účely realizace případných budoucích výběrových řízení na další  pozice v naší společnosti.

V takovém případě budeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat maximálně po dobu uvedenou v takovém souhlasu, přičemž tato doba obvykle nepřekročí 1 rok od jeho udělení.

4.2. Rozsah zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu: údaje, které nám poskytnete v rámci výběrového řízení a ve svém životopise, především: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, získané vzdělání, současný stav na trhu práce, dosavadní pracovní zkušenosti, získané dovednosti, fotografie, a případné další osobní údaje obsažené ve Vašem životopise nebo nám jinak poskytnuté.

5. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci  osobních údajů)

5.1. Příjemci osobních údajů

Některé kategorie osobních údajů, které  shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které  jsou buď samostatnými správci nebo pro nás zajišťují některé služby související  s realizací výběrového řízení jakožto naši zpracovatelé, a to zejména:

se subjekty zajišťujícími nábor zaměstnanců a inzerci pracovních pozic;

se státními orgány nebo jinými třetími osobami při plnění povinností dle právních předpisů.

5.2. Záruky

Se zpracovateli  osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování  osobních údajů (s  výjimkou případů, kdy uzavření takové smlouvy není povinné, například při  předávání osobních údajů státním orgánům), které zaručují nejméně stejnou úroveň jejich ochrany jako tyto Zásady zpracování údajů.

6. Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit Vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

7. Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud uplatníte jakékoliv Vaše právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle článku 5 těchto Zásad zpracování údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat podrobné informace, kontaktujte nás prosím prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní informace jsou uvedeny v článku 3 těchto Zásad zpracování údajů.

7.1. Co můžete požadovat?

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, výmaz nebo přenos (např. přenos Vašich osobních údajů k jinému správci na základě Vaší žádosti), právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste nám jej poskytl/a.

7.2. Oprava Vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud zjistíte, že jsou nepřesné nebo neúplné.

Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme Vaše osobní údaje.

7.3. Výmaz  vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o výmaz svých osobních údajů. Pokud nás kontaktujete s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny Vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas.

7.4. Odvolání  souhlasu

Pokud nám poskytnete souhlas se zpracováním pro účely uvedené výše, můžete jej kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Pro tento účel kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů. V takovém případě Vaše osobní údaje vymažeme bez zbytečného odkladu od odvolání Vašeho souhlasu.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

7.5. Zpřístupnění  a přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo získat potvrzení o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme nebo nezpracováváme. Pokud to budete požadovat, můžeme některé Vaše osobní údaje (zejména ty údaje, které zpracováváme na základě provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a/nebo Vašeho souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

7.6. Námitky  proti zpracování

Pokud budeme některé Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů. Pokud se na naší straně neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo další zpracování nebude nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

7.7. Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

7.8. Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu  jsou www.uoou.cz.

8. Aktualizace Zásad zpracování údajů

Průběžně můžeme Zásady zpracování údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad zpracování údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad zpracování údajů na http://www.satum.cz/  -  O společnosti  -  Kariéra

Tyto Zásady zpracování údajů nabývají účinnosti dne 25. května 2018.


Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít