Povinně zveřejňované informace

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

V souladu s ust. § 21 odst. 5 a 6 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech, v platném znění sděluje pojišťovací zprostředkovatel klientovi následující skutečnosti:

 

Pojišťovací zprostředkovatel

SATUM CZECH s.r.o.
sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Porážková 1424/20, PSČ 702 00
IČ: 25 37 39 51
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 16189
jednající Ing. Romanem Horváthem, jednatelem společnosti

 

Registr

SATUM CZECH s.r.o. je registrován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeným u ČNB jako pojišťovací makléř pod registračním číslem 000032PM ode dne 3.2.2005 a jako pojišťovací agent pod registračním číslem 002162PA ode dne 21.3.2005.

Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí je veřejně přístupný na webových stránkách – http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/seznamy/index.html. Na základě požadavku klienta může SATUM CZECH s.r.o. vydat klientovi kopii osvědčení o zápisu do tohoto registru.

 

Podíl pojišťovacího zprostředkovatele na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny

SATUM CZECH s.r.o. nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být sjednáno pojištění.

 

Podíl pojišťovny na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele

Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti SATUM CZECH s.r.o.

 

Postup při podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele

Bude-li mít pojistník a ostatní dotčené osoby výhrady proti činnosti společnosti SATUM CZECH s.r.o. jako pojišťovacího zprostředkovatele, mohou podat písemnou stížnost u jednatele společnosti na email: stiznosti@satum.cz. Jednatel je povinen se touto stížností zabývat a písemně sdělit stěžovateli ve lhůtě 30-ti dnů informaci, v níž uvede, jedná-li se o oprávněnou stížnost či nikoli a v případě, že tato stížnost bude shledána jako oprávněná, pak jednatel stěžovateli sdělí, jakým způsobem bude či byla tato stížnost vyřešena. Klient může současně podat stížnost k ČNB vykonávající dohled na provozování činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů.

Nedojde-li tímto způsobem k uspokojivému vyřešení stížnosti a mezi stěžovatelem a pojišťovacím zprostředkovatelem vzniklý spor přetrvá, je klient oprávněn obrátit se na soud, jehož věcná a místní příslušnost je stanovena zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, v platném znění.

 

Povinnost pojišťovacího zprostředkovatele poskytnout řádnou analýzu nabídek pojišťoven

SATUM CZECH s.r.o. poskytuje klientovi zprostředkování pojištění způsobem, při kterém je povinen poskytnout klientovi řádnou analýzu nabídek pojišťoven a pojistných produktů a své doporučení musí poskytnout ve smyslu ust. § 21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, v platném znění na základě analýzy dostatečného počtu pojistných produktů nabízených na trhu.

 

Povinnost vykonávat pojištění výhradně pro jednu pojišťovnu nebo více pojišťoven

SATUM CZECH s.r.o. nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování daného pojištění výhradně pro jednu pojišťovnu nebo více pojišťoven.

 

Prohlašuji, že ve smyslu ust. § 21 odst. 9 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech, v platném znění, jsem byl jasně, přesně a srozumitelně informován o všech skutečnostech, o které jsem se zajímal, a že mi byly sděleny všechny údaje, které je mi SATUM CZECH s.r.o. povinen ze zákona sdělit. Další informace o společnosti SATUM CZECH s.r.o. mohou být získány na webových stránkách www.satum.cz

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VIADRUS VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít